بازرگانی آهن آلات پارس آسیاNTA

فروش میلگرد .تیر آهن. ورق ومرکز اطلاع رسانی قیمت آهن آلات و خرید وفروش آهن آلات در شمالغرب و مرکز

آهن پارس, [۲۱.۰۵.۱۶ ۱۲:۰۵]
95/03/01
🔺"هوالرزاق"🔻

        #رابیتس ایران در کارخانه
( تولید رابیتس استاندارد 60*240 )

رابیتس 400 گ 9 س3چشم 1600
رابیتس 440 گ 9 س3چشم 1650

رابیتس 560 گ11س 3چشم 1950
رابیتس 660 گ11س 3چشم 2150

رابیتس 560 گ 13س3چشم 2050
رابیتس 630 گ 13س3چشم 2200
رابیتس 740 گ 13س3چشم 2500
رابیتس 820 گ 13س3چشم 2800
رابیتس 910 گ 13س3چشم 2950
رابیتس1060گ 13س3چشم 3400

⛔️ تلورانس وزن 10 گرم ± ⛔️
________________________________
        رابیتس مسعود در کارخانه
 ( تولید رابیتس استاندارد 60*240 )

رابیتس 400 گ 9 س3چشم 1610
رابیتس 450 گ 9 س3چشم 1710

رابیتس 650 گ11س2چشم 2160
رابیتس 770 گ11س2چشم 2510
رابیتس 810 گ11س2چشم 2610

رابیتس 550 گ13س3چشم 2060
رابیتس 600 گ13س2چشم 2160
رابیتس 650 گ13س3چشم 2260
رابیتس 720 گ13س2چشم 2460
رابیتس 760 گ13س3چشم 2560
رابیتس 840 گ13س2چشم 2760
رابیتس 820 گ13س3چشم 2810
رابیتس 880 گ13س2چشم 2910
رابیتس 880 گ13س3چشم 2960
رابیتس 950 گ13س3چشم 3110
رابیتس 980 گ13س3چشم 3210
رابیتس1110گ13س3چشم 3560
رابیتس1230گ13س3چشم 3860
رابیتس1280گ13س3چشم 3960

⛔️ تلورانس وزن 10 گرم ± ⛔️
________________________________
میلگرد 10 ساده  3/5 کیلویی 6 متری 1450ت
میلگرد 10 ساده 2/8  کیلویی 6 متری 1480ت

سیم 1.5و 2.5 آرماتوربندی فابریک نرم 2100ت

سیم رابیتس چینی 3400 تومان


@parsasia1
33652911


s:soleymani

نوشته شده در ۱۳٩٥/۳/۱ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ توسط پارس آسیا نظرات ()

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14620
14620 پول پیش
2 12-10 شاخه
a2 14020
14020

پول پیش

3 16-18 شاخه a3 13920
13920 پول پیش

 

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14620
14620
پول پیش
2 10
شاخه a2 14020
14020 پول پیش
۳ 14 شاخه a2   - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
14000
14000 پول پیش  
2
12 شاخه a3 14000
14000
پول پیش
3
14
شاخه a3
14000
14000 پول پیش
4 16-20 شاخه a3 14000
14000 پول پیش
5
22 شاخه a3

14000

14000 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3  - 14100
پول پیش
2 16 شاخه a3 - -
پول پیش
3 20 شاخه a3 - 14100 پول پیش

میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 14550 - پول پیش
2 16 شاخه a3 14550 - پول پیش
3
18-32 شاخه a3 14550 - پول پیش

میلگردکیان ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3   - پول پیش
2 14-18 شاخه a2 - 13900 پول پیش
3 20 شاخه a3 - 13900 پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 14750
14750 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
15450 15450
پول پیش
1 10 شاخه a2 15250 15250
پول پیش
2 12
شاخه a3 14950 14950 پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14450 14450
پول پیش
4
20-25 شاخه a3 14450 14450
پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15050 15050
پول پیش
2 14 شاخه a3 15050 14850
پول پیش
3 16-18
شاخه a3 14150
14100
پول پیش
4 20 شاخه a3 14150 14100 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 14100 14100
پول پیش
6 28 شاخه a3 14850 14850 پول پیش

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2   - پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3

14300

14300 پول پیش
2 16 شاخه 
a3 14300 14300
پول پیش
3 18-20
شاخه 
a3 14100 14100
پول پیش

4

22
شاخه
a3 14100 14100
پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15350 15350 پول پیش
2 10 شاخه a3 15250 15250 پول پیش
3
12-14
شاخه a3 14700 14700 پول پیش
4 16 شاخه a3 14700 14700 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 14700 14700 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 14700 14700 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش

14-16 شاخه
a3 - - پول پیش
3 28 شاخه
a3 14500 14500 پول پیش

4

32 شاخه
a3 14500 14500 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 14400
14550 پول پیش
2 14 شاخه a2 14400
14550 پول پیش
3 16-20 شاخه a2 14400 14550 پول پیش

میلگردحسن رود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 15200 15200 پول پیش
2 10 شاخه a2 14700
14700 پول پیش
3 12 شاخه a2 14400 14400 پول پیش
4 14 شاخه a2 14100
14100
پول پیش

5

16 شاخه a3 14100
14100
پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 - - پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14
شاخه a3 14120
14120 پول پیش
4 16 شاخه a3 14120 14120 پول پیش
5 20
شاخه a3 - - پول پیش
6 22-25 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 14750
14750 پول پیش
2 14 شاخه a3 14700 14700 پول پیش
3 16 شاخه a3 -
- پول پیش
4 18 شاخه a3 14550 14550 پول پیش
5 22 شاخه a3 14550 14550 پول پیش
6 25 شاخه a3 14550 14550 پول پیش

میلگردنرمال ذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 18-22 شاخه a3 - - پول پیش
3 14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 14950 14950 پول پیش
2 12 شاخه a2 14650 14650 پول پیش
3 14 شاخه a2 14650 14650
پول پیش
4 16 شاخه a3,a2 14650 14650 پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 14350 14350 پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 - - پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 14380 -
پول پیش
2 16 شاخه a2 14170 14200 پول پیش
3 18-20 شاخه a3 14170 14200 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15200 15200 پول پیش
2 12 شاخه a3 15000 15000 پول پیش
3 14-16 شاخه a3 14600 14600 پول پیش
3 18-20 شاخه a3 14700 14700 پول پیش

 

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15300
15300 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15200
15200 پول پیش
3 12 شاخه
a3 14700
14700
پول پیش
4 14 شاخه
a3 14700
14700 پول پیش

5

16-32 شاخه a3 14700
14700
پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 16-18 شاخه a3 - 14150 پول پیش
3 20 شاخه a3 - 14150

میلگردکویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - 16250 پول پیش
2 12
کلاف
a1 - -
پول پیش
3
8 کلاف  a1 16350 -
پول پیش
4 10 کلاف
a1 16350 -
پول پیش
5 10
کلاف
a3 - - پول پیش
6 8
شاخه a2 - 16950
پول پیش
7 12
شاخه a3 - - پول پیش
8 14-16
شاخه
a3
14950 14950 پول پیش
9 22
شاخه
a3 - 14850 پول پیش
10 28
شاخه
a3 14850 14850 پول پیش
11 32 شاخه
a3 - 14850 پول پیش
12 36و40

شاخه

a3 15850 15850 پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 8
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 -- - پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 10
شاخه
a2 - - پول پیش
6 12
شاخه a3 - - پول پیش
7 14
شاخه a3 - 14750 پول پیش
8 18
شاخه
a3
- 14600 پول پیش
9 18-20 شاخه
a3 - - پول پیش
10 22
شاخه
a3 - 14550 پول پیش
11 28 شاخه
a3 - 14600 پول پیش
12 36,40 شاخه a3 - 15650 پول پیش

میلگرداهواز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14و16 شاخه a3 - - پول پیش
3

18-32

شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 15200 - پول پیش
2 10
شاخه a2 15100 - پول پیش
3
12
شاخه a3 14600 - پول پیش
4 14
شاخه a3 14600 - پول پیش
5 16 شاخه a3 14600 - پول پیش
6 18-32 شاخه a3

14600

- پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14
شاخه a3 14250 14250 پول پیش
2 22-16 شاخه a3

14170

14170 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - 14050 پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردظفر بناب

 

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15200
15200
پول پیش
2 10 شاخه
a2 14900
14900 پول پیش
3 12 شاخه
a2 14500
14500 پول پیش
4 14 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
5 16 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
6 18-22 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
9 28 شاخه
a2

14500

14500

پول پیش

 

نوشته شده در ۱۳٩٤/٥/۸ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ توسط پارس آسیا نظرات ()

قیمت بروز ورق

ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه
1 2 رول 1 روس-بندر
- -
2 2 رول 1.25 روس - -
3 2 شیت 1 روس

16150

-
4 2 شیت 1.25 روس 16150 -
5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17650 -
6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17650 -
7 2.5 رول 1.25 سبا 18000 -
8 2.5 رول 1.25 مبارکه 18000 -
9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17700 -
10 3 رول 1.5 فولاد
- 16600
11 4 رول 1.5 مبارکه
- 17100
12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 17700 -
13 5 رول 1.5
- 17500
14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18100 -
15 6 رول 1.5*6 مبارکه st33
- -
16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18100 -
17 8 شیت 1.5*6 سبا 17550 16900
18 8 شیت 1.5*6 مبارکه
18000 -
19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 17700 16950
20 10 شیت 1.5*6 سبا

17100

16950
21 12 شیت 1.5*6 سبا 17900 16800
22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 17650 -
23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 18550 17900
نوشته شده در ۱۳٩٤/٤/٢٤ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ توسط پارس آسیا نظرات ()

قیمت بروز ورق

ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه
1 2 رول 1 روس-بندر
- 15600
2 2 رول 1.25 روس - 15600
3 2 شیت 1 روس

16200

-
4 2 شیت 1.25 روس - -
5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17500 -
6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17500 -
7 2.5 رول 1.25 سبا - 17200
8 2.5 رول 1.25 مبارکه - 17280
9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17800 -
10 3 رول 1.5 فولاد
- 17350
11 4 شیت 1.5*6 سبا
- -
12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 18200 17350
13 5 رول 1.5 سبا - -
14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18600 -
15 6 رول 1.5*6 مبارکه st33
- 17700
16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18400 -
17 8 شیت 1.5*6 سبا 18100 17850
18 8 شیت 1.5*6 مبارکه
18500 -
19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 18300 -
20 10 شیت 1.5*6 سبا 17800 17700
21 12 شیت 1.5*6 سبا 18400 17900
22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 18700 -
23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 19000 18850
نوشته شده در ۱۳٩٤/٤/۱۱ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ توسط پارس آسیا نظرات ()

قیمت بروز ورق

ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه
1 2 رول 1 قزاق-بندر انزلی
- -
2 2 رول 1 روس - -
3 2 شیت 1 روس

16100

-
4 2 شیت 1.25 روس - -
5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17600 -
6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17600 -
7 2.5 رول 1.25 سبا - 17200
8 2.5 رول 1.25 مبارکه - 17280
9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17800 -
10 3 رول 1.5 فولاد
- 17350
11 4 شیت 1.5*6 سبا
- -
12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 18200 17350
13 5 رول 1.5 سبا - -
14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18600 -
15 6 رول 1.5*6 مبارکه st33
- 17700
16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18400 -
17 8 شیت 1.5*6 سبا 18100 17850
18 8 شیت 1.5*6 مبارکه
18500 -
19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 18300 -
20 10 شیت 1.5*6 سبا 17800 17700
21 12 شیت 1.5*6 سبا 18400 17900
22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 18700 -
23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 19000 18850
نوشته شده در ۱۳٩٤/٤/۱٠ساعت ٢:٠۳ ‎ق.ظ توسط پارس آسیا نظرات ()


Design By : Pichak