قیمت بروز ورق سیاه

قیمت بروز ورق

ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه1 2 رول 1 روس-بندر
- 15600 2 2 رول 1.25 روس - 15600 3 2 شیت 1 روس

16200

- 4 2 شیت 1.25 روس - - 5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17500 - 6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17500 - 7 2.5 رول 1.25 سبا - 17200 8 2.5 رول 1.25 مبارکه - 17280 9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17800 - 10 3 رول 1.5 فولاد
- 17350 11 4 شیت 1.5*6 سبا
- - 12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 18200 17350 13 5 رول 1.5 سبا - - 14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18600 -
15 6 رول 1.5*6 مبارکه st33
- 17700
16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18400 - 17 8 شیت 1.5*6 سبا 18100 17850 18 8 شیت 1.5*6 مبارکه
18500 - 19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 18300 - 20 10 شیت 1.5*6 سبا 17800 17700 21 12 شیت 1.5*6 سبا 18400 17900 22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 18700 - 23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 19000 18850

/ 0 نظر / 24 بازدید