میلگردظفربناب

میلگردظفربناب


ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه  پرداخت 1 8 شاخه a2 21830 20330 - 2 10 شاخه آجدار a2 21830 20130 - 3 12 شاخه  آجدار a2 21630
22030 - 4 14 شاخه  آجدار a2 21630
22030 - 5 16 آشاخه  آجدار a2 21430 21930 - 6 18 شاخه a2 21430 21930 - 7 20 شاخه  آجدار a2 21430 21930 - 8 22 آشاخه  آجدار - 21430 21930 - 9 24 شاخه  آجدار - - - - 10 25 شاخه  آجدار - 21430 21930 - 11 30 شاخه  آجدار - - - - 12 32 شاخه  آجدار
/ 0 نظر / 6 بازدید