قیمت بروز میلگرد

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه a2 15170
15170 پول پیش 2 12-10 شاخه
a2 14570

14570

پول پیش 3 14-18 شاخه a3 14370

14370

پول پیش

 

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 - - پول پیش 2 12 شاخه a2 - - پول پیش 3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 - - پول پیش 2 12
شاخه a2 - - پول پیش ۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه a2 15170
15170 پول پیش 2 10
شاخه a2 14570
14570 پول پیش ۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 10
شاخه
a2
14500 14500 پول پیش   2
12 شاخه a3 - - پول پیش 3
14
شاخه a3
14300 14300 پول پیش
4 16 شاخه a3 14300 14300 پول پیش
5
18-20 شاخه a3

14300

14300

پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 10 شاخه a2 -
-
پول پیش 2 14 شاخه a3 14450 14450
پول پیش 3 20 شاخه a3 14450 14450 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

/ 0 نظر / 14 بازدید